Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cognizance /'kɒgnizəns/  

 • Danh từ
  nhận thức; phạm vi hiểu biết; phạm vi thẩm quyền
  these matters go beyond the cognizance of this court
  những vấn đề ấy nằm ngoài thẩm quyền của tòa án này
  take cognizance of something
  (luật) chính thức thừa nhận cái gì