Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

realization /riəlai'zei∫n/  /riəli'zei∫n/

 • Danh từ
  sự thực hiện; sự thực hành
  the realization of one's plans
  sự thực hiện kế hoạch của mình
  sự nhận thức rõ, sự thấy rõ
  sự [bán để] chuyển thành tiền