Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự hoàn tất
  the consummation of her life's work
  sự hòan tất công việc cả đời mình
  the consummation of a marriage
  sự qua đêm tân hôn