Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự [làm cho] hoàn hảo, sự hoàn thiện
  they are working on the perfection of their new paint formula
  họ đang ra công hoàn thiện công thức sơn mới của họ
  aim for perfection
  nhằm tới sự hoàn hảo
  sự tuyệt mĩ, sự tuyệt diệu
  her singing was perfection
  giọng hát của cô ta thật là tuyệt diệu
  a counsel of perfection
  to perfection
  hoàn hảo; tuyệt
  a dish cooked to perfection
  một món ăn xào nấu thật tuyệt

  * Các từ tương tự:
  perfectionism, perfectionist, perfectionistic