Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

finale /fi'nɑ:li/  /fi'næli/

  • Danh từ
    chương cuối (bản nhạc, bản kịch)