Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thực hiện, sự hoàn thành
    sự thỏa mãn