Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc họp, hội nghị
  chúng tôi đã có ba cuộc họp mà vẫn chưa đạt được thoả thuận
  cuộc mít tinh, cuộc biểu tình; những người dự mít tinh
  a political meeting
  cuộc mít tinh chính trị
  Miss Smith will now address the meeting
  bây giờ cô Smith sẽ nói chuyện với những người dự mít tinh
  cuộc tụ tập thi đấu thể thao
  an athletics meeting
  cuộc tụ tập thi đấu điền kinh
  sự gặp nhau
  our meeting in Tokyo was quite by chance
  chúng tôi gặp nhau ở Tokyo là hoàn toàn ngẫu nhiên
  a meeting of minds
  sự đồng cảm ngay khi gặp nhau lần đầu

  * Các từ tương tự:
  meeting house, meeting place, meeting-hall