Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congress /'kɒngres/  /'kɒngrəs/

 • Danh từ
  đại hội, hội nghị
  peace congress
  đại hội hòa bình
  medical congress
  hội nghị y tế
  Congress
  quốc hội

  * Các từ tương tự:
  congressional, congressionalism, congressionalist, congressionally, Congressman, congresswoman