Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congressional /kən'gre∫ənl/  

  • Tính từ
    [thuộc] đại hội, [thuộc] hội nghị
    [thuộc] quốc hội

    * Các từ tương tự:
    congressionalism, congressionalist, congressionally