Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congresswoman /'kɔɳgres,wumən/  

  • Danh từ
    nữ nghị sĩ (Mỹ, Phi-líp-pin, Châu mỹ la tinh trừ Cu-ba)