Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (số nhiều congressmen) (cách viết khác congresswoman)
    nghị sĩ (từ Mỹ)