Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conjunction /kən'dʒʌŋk∫n/  

 • Danh từ
  (ngôn ngữ) liên từ
  sự liên kết, sự kết hợp
  an unusual conjunction of circumstances
  một sự kết hợp bất thường của các tình huống
  sự kết hợp tài khéo léo với nghệ thuật trong việc làm đồ kim hoàn
  in conjunction with somebody (something)
  cùng phối hợp với, cùng với
  we are working in conjunction with the police
  chúng tôi đang cùng phối hợp với làm với cảnh sát

  * Các từ tương tự:
  conjunctional, conjunctionally