Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conjunctional /kən'dʤʌɳkʃənl/  

  • Tính từ
    liên kết, kết hợp

    * Các từ tương tự:
    conjunctionally