Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conference /'kɒnfərəns/  

  • Danh từ
    sự bàn bạc, sự trao đổi ý kiến
    hội nghị

    * Các từ tương tự:
    conference communication