Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số ít) diễn đàn
    trang thư là diễn đàn hữu ích cho việc trao đổi ý kiến bạn đọc
    (từ cổ La Mã) nơi hội họp