Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ (số nhiều colloquiums hoặc colloquia)
    hội thảo chuyên đề