Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

conference communication   

  • (Kỹ thuật) truyền thông qua hội thảo