Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colloquy /'kɒləkwi/  

  • Danh từ
    cuộc trao đổi chính thức; cuộc hội thảo