Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seminar /'seminɑ:[r]/  

  • Danh từ
    cuộc thảo luận chuyên đề, xê-mi-na

    * Các từ tương tự:
    seminarian, seminarist, seminary