Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

seminary /'seminəri/  /'semineri/

  • Danh từ
    chủng viện
    (cũ) trường (cho người lớn)
    a seminary for young ladies
    trường nữ (cho các cô còn trẻ)