Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

university /ju:ni'vɜ:səti/  

 • Danh từ
  trường đại học
  she hopes to go to university  year
  cô ta hy vọng sang năm sẽ vào đại học
  a university professor
  giáo sư đại học