Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  học viện, viện
  a research institute
  một viện nghiên cứu
  Động từ
  lập, mở, tiến hành
  institute an inquiry
  mở một cuộc điều tra
  institute a lawsuit
  tiến hành một vụ kiện
  phong (làm giáo sĩ)

  * Các từ tương tự:
  instituter