Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người mở đường; người đi tiên phong (đến một vùng đất mới hoặc trong một công cuộc gì)
  họ là những người đi tiên phong vào vũ trụ
  (quân đội) đội mở đường (thường là công binh)
  young pioneer
  thiếu niên tiên phong
  Động từ
  mở (một con đường…)
  pioneer a new route to the coast
  mở một con đường mới ra bãi biển
  đi đầu, mở đường, đi tiên phong; là người đi đầu, là người mở đường, là người đi tiên phong (trong công cuộc gì)