Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ, Phó từ
  (-ier; -iest)
  sớm; đầu
  the early morning
  sáng sớm
  in early spring
  đầu xuân
  in his early twenties
  trong những năm đầu ở độ tuổi hai mươi của anh ta
  keep early hours
  đi ngủ sớm dậy sớm
  early prunes
  mận sớm, mận đầu mùa
  xe buýt đến sớm năm phút
  at your earliest convenience
  (thương mại)
  càng sớm càng tốt
  xin vui lòng giao hàng càng sớm càng tốt
  bright and early
  xem bright
  the early bird catches the worm
  dậy sớm ắt sẽ thành công; đến sớm ắt sẽ thành công
  early days [yet]
  (từ Anh)
  còn quá sớm [để biết chắc việc gì]
  I'm not sure if your book will be a successit's early days yet
  tôi không chắc là cuốn sách của anh sẽ thành công, hãy còn quá sớm để đoán định điều đó
  the early hours
  những giờ sáng sớm trong ngày, lúc rạng sáng
  an early (a late) night
  xem night
  early on
  ngay sau những giây phút đầu, ngay từ đầu
  I knew early on [in the filmthat I wasn't going to enjoy it
  ngay từ đầu phim tôi đã biết là tôi sẽ không thích nó rồi
  an early (late) riser
  xem riser
  early to bed and early to rise [makes] a man healthy, wealthy and wise
  ngủ sớm dậy sớm (ăn ngủ điều độ) đem lại cho ta sức khỏe, của cải và tinh khôn
  keep early hours
  đi ngủ sớm dậy sớm

  * Các từ tương tự:
  early bird, early closing, early warning, early warning system