Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

premature /'premətjʊə[r]/  /premə'tjʊər/

 • Tính từ
  sớm; non
  premature baldness
  hói đầu sớm
  a premature baby
  đứa trẻ đẻ non
  the baby was five weeks premature
  đứa trẻ đẻ non năm tuần lễ
  quá sớm; vội vã
  a premature conclusion
  một kết luận vội vã

  * Các từ tương tự:
  prematurely, prematureness