Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unready /' n'redi/  

  • Tính từ
    không sẵn sàng, không chuẩn bị
    không nhanh nhu