Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prematureness /premə'tjuənis/  

  • Danh từ
    tính sớm, tính non, tính yểu
    tính hấp tấp, tính vội vã (của quyết định...)