Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untimely /ʌn'taimli/  

 • Tính từ
  không đúng lúc
  untimely arrival
  sự đến không đúng lúc
  quá sớm
  her untimely death at 25
  cái chết quá sớm của cô ta ở tuổi 25