Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chưa chín
  unripe bananas
  chuối chưa chín

  * Các từ tương tự:
  unripened, unripeness