Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inopportune /,in'ɒpətju:n/  /in'ɒpətu:n/

  • Tính từ
    không đúng lúc

    * Các từ tương tự:
    inopportunely, inopportuneness