Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immature /imə'tjʊə[r]/  

 • Tính từ
  non nớt
  the immature minds of children
  đầu óc non nớt của trẻ con
  chưa phát triển đầy đủ
  immature plants
  cây chưa phát triển đầy đủ

  * Các từ tương tự:
  immaturely, immatureness