Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  [như] trẻ con
  puerile behaviour
  cách xử sự trẻ con
  chị ta mệt vì phải trả lời những câu hỏi trẻ con ấy

  * Các từ tương tự:
  puerilely