Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  của trẻ con; như trẻ con
  childish laughter
  tiếng cười trẻ con
  a childish remark
  một nhận xét trẻ con

  * Các từ tương tự:
  childishly, childishness