Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

childishness /'t∫aildis∫nis/  

  • Danh từ
    tính trẻ con