Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inexperienced /,inik'spiəriənst/  

  • Tính từ
    thiếu kinh nghiệm
    inexperienced in love
    thiếu kinh nghiệm về yêu đương