Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

childishly /'t∫aidi∫li/  

  • Phó từ
    [một cách] trẻ con