Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sophomoric /sɔfə'mɔrik/  

  • Tính từ
    (thuộc) học sinh năm thứ hai đại học (hãy còn non nớt thiếu kinh nghiệm nhưng tự cao tự đại)