Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

childlike /'t∫aildlaik/  

  • Tính từ
    (đôi khi khen) như trẻ con
    tính trung thực như trẻ con