Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hồn nhiên, không giả tạo, chân chất
  as artless as a child of five
  hồn nhiên như một em bé lên năm

  * Các từ tương tự:
  artlessly, artlessness