Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

upfront /,ʌp'frʌnt/  

  • Tính từ
    trực tiếp và không giấu giếm
    anh ta không giấu giếm quan điểm chính trị của mình