Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpractised /ʌn'præktist/  

  • Tính từ
    có ít kinh nghiệm; không thành thạo