Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ngay thẳng, thành thật
  a candid opinion
  một ý kiến ngay thẳng
  a candid person
  con người ngay thẳng
  let me be quite candid with youyour work is not good enough
  cho tôi nói thẳng với anh, công việc của anh không được tốt lắm

  * Các từ tương tự:
  candidacy, candidate, candidature, candidly, candidness