Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

candidness /'kændidnis/  

  • Danh từ
    sự ngay thẳng, sự thành thật