Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  frank [with somebody]; frank [about something]
  thẳng thắn
  a frank exchange of views
  một sự trao đổi quan điểm thẳng thắn
  thẳng thắn mà nói với anh, cậu con anh ít có khả năng thi đỗ
  Động từ
  đóng dấu bưu phí; dán tem (lên thư, chứng tỏ bưu phí đã được thanh toán)

  * Các từ tương tự:
  frank-hearted, frank-heartedness, Franked investment income, frankfurt, frankfurter, frankincense, franking machine, franking-machine, frankish