Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Franked investment income   

  • (Kinh tế) Thu nhập đầu tư được miễn thuế
    Nhìn chung là để chỉ thu nhập đã chịu thuế công ty và vì vậy không là đối tượng để tính thuế công ty nữa, thu nhập này là thuộc về công ty nhận nó