Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frankfurt /'fræɳkfət/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xúc xích Đức

    * Các từ tương tự:
    frankfurter