Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frankfurter /'fræηkfɜ:tə[r]/  

  • Danh từ
    xúc xích Đức