Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bụng dạ thành thực, bộc trực

    * Các từ tương tự:
    frank-heartedness