Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tính bộc trực, tính thẳng thắn