Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chân thật (người)
    đúng sự thật (lời nói)

    * Các từ tương tự:
    truthfully, truthfulness